Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze Strony internetowej www.familyunposed.pl oraz Sklepu internetowego pod nazwą Family Unposed oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób troszczymy się o Dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z Danymi osobowymi. 

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 DEFINICJE

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 • KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
 • CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?
 • W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?
 • W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?
 • JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?
 • CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?
 • CZY ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?
 • JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE DANE UŻYTKOWNIKA?
 • LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON
 • DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK
 • DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – INSTAGRAM
 • DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – YOU TUBE
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 • KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
 • CZY ADMINISTRATOR POWOŁAŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
 • CZY ADMINISTRATOR PROFILUJE DANE UŻYTKOWNIKA?

§4 FORMULARZE 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

§6 TECHNOLOGIE

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

§8 ZGODA NA COOKIES

§9 LOGI SERWERA

§10 DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

ZAŁĄCZNIK nr 1- WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NIELEGALNYCH TREŚCI LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określają zasady Przetwarzania i ochrony Danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na Stronie internetowej pod nazwą i linkiem: Family Unposed, www.familyunposed.pl oraz w Sklepie internetowym pod nazwą i linkiem:  Family Unposed, www.familyunposed.pl.
 2. Administratorem Strony i Danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Łukasz Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie pod adresem: os. Bohaterów Września 4/18, 31-620 Kraków. NIP: 6782971671 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkowników oraz ochrony ich interesów, w szczególności poprzez zapewnienie, że Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane wyłącznie dla oznaczonych celów oraz niepoddawane dalszemu, niezgodnemu z tymi celami przetwarzaniu. 
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a zakres danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz możliwie ograniczony. 
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@familyunposed.pl.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce cookies, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki cookies. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole Strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności oraz Polityki cookies. 
 8. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce cookies zwroty z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w § 2 Polityki prywatności.

§2 DEFINICJE

 1. Administrator – Łukasz Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie pod adresem: os. Bohaterów Września 4/18, 31-620 Kraków. NIP: 6782971671 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona i Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www.familyunposed.pl.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej tj. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 5. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym Użytkownik, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych. 
 6. Konto Użytkownika – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.
 7. Platforma szkoleniowa – platforma, poprzez którą Administrator udostępnia Klientowi Treści cyfrowe, Usługi cyfrowej lub świadczy Usługi.
 8. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie Danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki Newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem. 
 9. Regulamin   regulamin dostępny na stronie Sklepu w ramach którego określono zasady związane z  zapisem na Newsletter i realizacją  Usługi Newsletter.
 10. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, usługa cyfrowa, przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności oraz w Regulaminie Newslettera. 
 11. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet), w tym obejmuje także Stronę lub jej część, Sklep lub jego część, oraz aplikacje w tym aplikacje mobilne i inne usługi Administratora, Media społecznościowe i kanały Administratora funkcjonujące w ramach tychże Mediów.
 12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 13. DSA – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).
 16. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.). 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest Łukasz Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie pod adresem: os. Bohaterów Września 4/18, 31-620 Kraków. NIP: 6782971671 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Administrator współadministruje danymi z dostawcami platform społecznościowych, np. Facebook, TikTok, itp. wskazanymi w niniejszym dokumencie w zakresie Danych osób korzystających z social mediów i śledzących profil Administratora na danej platformie social mediowej oraz wchodzących w interakcje z Administratorem. Zasady współadministrowania zostały wskazane poniżej w zakresie każdej platformy social mediowej, na której Administrator posiada profil.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

Podanie Danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika Danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela Zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: